Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

OZNAM

         

Základná škola, Štiavnická cesta 26, 93505  Pukanec, prijme  od 1.9.2014  učiteľa/ku  pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk.

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie  druhého stupňa.
Požiadavky na zamestnanca:  splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť,  zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť.
Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  životopis,  súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prijímanie žiakov na stredné školy - aktuálne informácie pre 8. a 9. ročník

Informácie týkajúce sa prijímania na školy podľa priemeru známok.

 

Priemer známok sa bude počítať z predmetov ISCED 2:
-          slovenský jazyk a literatúra
-          jazyk národnosti a literatúra
-          prvý cudzí jazyk
-          druhý cudzí jazyk
-          fyzika
-          chémia
-          biológia
-          dejepis
-          geografia
-          občianska náuka
-          matematika
-          informatika.

Priemer sa bude počítať z predmetov na konci 2. polroku 8. ročníka a na konci 1. polroku 9. ročníka.

photo

Piatok 22. 8. 2014

Počet návštev: 880480