Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Čepček

            Čepček je názov súťaže spevu ľudových piesní, ktorého sa zúčastnila naša žiačka Timea Kóšová z 3.ročníka. 30.4. sa konalo výberové kolo súťaže, v ktorom Timejka postúpila a dostala sa do finále okresného kola.

  18.5. absolvovala dve vystúpenia. Dopoludňajšie vystúpenie pre školy. Timejku podporili aj naši žiaci 1.-6.ročníka. No a druhé vystúpenie- večerné, ktoré bolo súťažné. Timejka našu školu úspešne reprezentovala, odniesla si víťazný diplom a peknú cenu. Ešte raz jej blahoželáme a prajeme veľa úspechov do budúcnosti. Dúfam, že jej úspech bude motivovať aj ďalších našich žiakov k zapájaniu sa do rôznych súťaží.

Florbal

            Dňa 24.4 sa uskutočnil 3. florbalový turnaj  o putovný pohár. Deti si znovu zašportovali sa a zasúťažili si triedy medzi sebou. Na turnaji sa zúčastnili žiaci 1.-9. ročníka. Hrali  o dva putovné poháre. Na 1.stupni postúpili do finále druháci a štvrtáci. 1.miesto získali opäť štvrtáci a na druhom stupni zvíťazili deviataci.

Naše mažoretky

  Tak ako po iné roky, aj tento rok našu školu reprezentovali mažoretky na rôznych kultúrnych podujatiach ako je Deň dôchodcov, Mikuláš, Vianočná akadémia, Stavanie mája, Deň matiek.

  V sobotu 16.5.2015 reprezentovali našu školu, ale aj obec na stretnutí mažoretkových súborov v Tekovských Lužanoch, ktorá sa koná každé dva roky. Museli absolvovať dve disciplíny. Hneď po prezentácii policajti uzatvorili hlavnú cestu a mažoretky nastúpili na pochodové defilé obcou. Pochodovali 700metrov a ešte aj do kopca, ale všetky to úspešne zvládli. V parku sa konala druhá disciplína- pódiové choreografie. Boli tam mažoretky rôznych vekových kategórií. Od detí materskej školy, až po dospelé dievčatá.

Príroda očami detí

V tomto školskom roku sa naša škola zúčastnila viacerých výtvarných súťaží. Mali sme rôznych víťazov školských kôl, no najväčší úspech sme dosiahli v okresnom kole súťaže" Príroda očami detí", kde žiačky deviateho ročníka- Adriana Udvardyová a Veronika Strašíková získali dve tretie miesta v tretej kategórii.  Dievčatá boli pozvané na otvorenie Poľovníckej výstavy, kde sa konalo aj vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže. 

Prehliadka družstiev mladých zdravotníkov

21. apríla 2015 sa zúčastnili naši žiaci štvrtého ročníka prehliadky prvej pomoci „Družstvá mladých zdravotníkov I. stupňa“ organizovanej Slovenským červeným krížom, územným spolkom Levice a spoluorganizátorom ZŠ Andreja Kmeťa Levice.

Na piatich stanovištiach si žiaci vyskúšali privolanie lekárskej záchrannej služby, ošetrili odreniny, krvácanie, zlomeninu. Poskytovali predlekársku pomoc diabetikovi a učili sa ako reagovať v krízovej situácii bez ohrozenia vlastného života. Musím skonštatovať, že sa im naozaj darilo. V záverečnom vyhodnotení dostali diplom za úspešné absolvovanie všetkých disciplín. S pocitom užitočne stráveného dopoludnia a množstvom nových skúseností a zážitkov sa spokojne pobrali domov.

V PUKANCI SA OPÄŤ SÚŤAŽILO

Výročie oslobodenia našej krásnej obce si každý rok spolu so žiakmi pripomíname pietnou spomienkou pri pomníku pred Obecným úradom v Pukanci.

Túto dôležitú udalosť si žiaci Základnej školy v Pukanci pripomínajú aj vedomostnou súťažou Poznaj minulosť a súčasnosť svojej obce, ktorú škola organizuje každý rok.

Ako vstupenka do tohto ročníka súťaže poslúžila znova vlastná tvorba žiakov. V minulosti to boli básničky či maľované krčiažky. Teraz mali vymyslieť rozprávku o našom slobodnom kráľovskom banskom meste. Rozprávočky boli rôzne, no všetky boli dôkazom kreativity a šikovnosti našich žiakov.

Hviezdoslavov Kubín 2015

Súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín netreba zvlášť predstavovať asi nikomu.

Táto postupová viackolová recitačná súťaž sa koná každý rok. Každý rok sa do nej zapájajú aj žiaci našej základnej školy. Je pravdou, že záujem o recitáciu každým rokom klesá, no stále sa, vďakabohu, nájdu žiaci, ktorí recitujú s láskou a potešením.

Propozície celoštátnej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu
18. 2. 2015

 

   Celoštátna literárna súťaž Cena Andreja Chudobu sa uskutočňuje pri príležitosti narodenín spisovateľa Andreja Chudobu. Jej prvý ročník bol vyhlásený pri príležitosti životného jubilea 70 rokov spisovateľ v roku 1996, druhý ročník sa uskutočnil v roku 1998 a tretí ročník v roku 2000, čiže ako bienále.

 1. Poslaním súťaže je rozvoj vlastnej tvorby v podobe poézie a všetkých prozaických žánrov s cieľom podporovať rozvoj talentov a umožniť im prezentovať sa. Súťaž je jednokolová, určená žiakom základných a stredných škôl i dospelým – začiatočníkom, bez obmedzenia veku, v literárnej tvorbe.
 2. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, gymnázií, všetkých typov stredných škôl a dospelí v troch kategóriách, osobitne v kategórii poézia a osobitne v kategórii próza:
 • I. kategória- žiaci OG (prima - kvarta), žiaci 5.-9. ročníka ZŠ
 • II. kategória- žiaci 4-ročných gymnázií, všetkých typov stredných škôl
 • III. kategória- dospelí- začiatočníci, študenti
 1.  Autori vo všetkých kategóriách zasielajú do súťaže najmenej 2 básne, najviac 3 básne (minimálne 3 strofy v jednej básni) alebo v oblasti prózy  1 najviac 2 práce (maximálne 5 strojom písaných strán).
 2. Súťažiaci  každú prácu zašle v 4 exemplároch. Na troch exemplároch bude iba heslo, na štvrtom exemplári budú okrem hesla aj tieto identifikačné údaje :
 • Meno, priezvisko súťažiaceho
 • Dátum narodenia
 • Presná adresa (bydliska a školy)
 • Názov súťažnej práce
 • Kategória, do ktorej súťažiaci patrí
 • Vlastnoručný podpis súťažiaceho

(teda iba jeden exemplár bude označený heslom, menom a priezviskom, dátumom narodenia, presnou adresou, atď. )

Florbalový turnaj

                V piatok 12.12.2014 mali žiaci 5.-9. ročníka športové popoludnie. Triedy medzi sebou súťažili vo florbale. Každá trieda si vytvorila svoj šesť členný tím na čele s kapitánom družstva. Súťažilo sa vo veľkej telocvični v našej škole. Všetci sa snažili, ako vedeli. Celý turnaj prebiehal pokojne a s dobrou náladou. Za prvé miesto dostali diplom ôsmaci a piataci. Boli to veľmi vyrovnané družstvá. Na druhom mieste skončili deviataci a na treťom šiestaci.

December - čas Vianoc

 

       V tomto duchu sa niesol december v našej škole. Začalo to Mikulášom, ktorý spolu s čertom a anjelom rozdali deťom balíčky. Deti Mikulášovi spievali, recitovali básne, tancovali.

photo

Utorok 26. 5. 2015

Počet návštev: 988939